Der afholdes generalforsamling i videoklubben, mandag den 6. februar 2023 kl. 9.30 i Petunia, Grønnegadecentret..

Generalforsamling er videoklubbens øverste myndighed>

Ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 2 ugers varsel. Dagsorden for generalforsamlingen omfatter ifølge vedtægten følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Behandling af indkomne forslag
  Forslag til GF 6/2-2023:
   
  Bestyrelsen bør kontakte “ Det Musiske Kompagni” for at se om vi kan få et samarbejde
  med en yngre gruppe med aktiviteter på
  lyd / billede området.
  Vi har tidligere set Gladsaxe Videoklub
  præsentere film fra en gruppe unge.
   
  Mvh Freddy
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisorer og suppleant
 8. Eventuelt

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte. Når mindst 5 medlemmer anmoder om det, skal afstemningen være skriftlig.

Forslag til ændring af vedtægterne eller opløsning af klubben kan kun vedtages, når 2/3 af medlemmerne er til stede og 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er mindre end 2/3 af medlemmerne mødt afholdes Ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.

Der udarbejdes et kort referat fra generalforsamlingens møde. Referatet underskrives af referent og dirigent.

 

Hvis I har forslag I ønsker behandlet på Generalforsamlingen, vil vi gerne have dem fremsendt senest den 23. januar 2023
På gensyn i det nye år

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Partrederiet

Partrederiet, som er foreningen bag den lille færge, har støttet os i forbindelse med indkøb af et par kraftige LED studielamper.

Velux fonden

Velux fonden har støttet os i forbindelse med anskaffelse af en kraftig PC til brug for redigerering af videoer  i 4k format.