F0RSLAG TIL KONKURRENCEREGLER FOR SJÆLLANDSSTÆVNET: Dato : 25. november 2020.

1 Antallet af film, en klub kan deltage, med er ubegrænset, men den samlede spilletid må højst være 60 minutter. Hver producent (klub-medlem) kan kun bidrage med én film og hver klub kan kun bidrage med maksimalt 3 film, der er fremstillet af 3 personer eller flere i fællesskab.

2  Der skal overvejende bruges egne optagelser, og filmen eller dele heraf må ikke have været vist professionelt.

En film må ikke deltage ved Sjællandsstævnet mere end én gang. En tidligere forevist film, men nu omredigeret med de samme optagelser, anses som tidligere deltager og kan derfor ikke deltage. Det er de enkelte klubbers ansvar, at dette ikke sker.

3 Film skal afleveres i formaterne MPEG2 eller MPEG4 på et ”hard-drive,” f. eks en USB-pen eller uploades efter aftale med den arrangerende klub.
Samtidig afleveres et tilmeldingsskema med klubbens navn og kontaktperson. - Skemaet udfyldes for hver film med titel, producent og spilletid.

4 Alle præmierede film skal vises ved stævnet. Desuden vises så mange ikke præmierede film som muligt – fortrinsvis fra ikke præmierede klubber.

5 Filmene er producenternes ejendom.

6 Stævneledelsen drager omsorg for, at filmene tilbageleveres til klubberne straks efter stævnet.

7 Stævnet kan aflyses, hvis der er tilmeldt færre end 10 film.

8 Dommere og bedømmelse:

Stævneledelsen udpeger 3 uvildige dommere, der som udgangspunkt ikke er medlem af Sjællandsstævnets klubber. Hvis det ikke kan lade sig gøre, kan stævneledelsen være nødt til at finde dommere fra Sjællandsstævnets klubber. Sjællandsstævnets bedømmelseskriterier og -procedurer skal anvendes ved bedømmelsen.

En dommer må ikke bedømme film fra egen klub. Ved sådanne tilfælde af inhabilitet bedømmes filmen af en reservedommer. Reservedommeren udpeges af de 3 faste dommere og må ikke have relationer til deres egne klubber.

Dommerne tilrettelægger selv bedømmelsesarbejdet.

Senest 1 måned før stævnet skal dommere have modtaget samtlige indkomne film og have udleveret: 

• Et bedømmelsesskema med de deltagende film. 
• Et definitionsark for bedømmelseskategorierne. 
• Et kommentarskema.

På bedømmelsesskemaet skal flg. fremgå: 
• Filmens nummer 
• Filmens titel 
• Klub, som filmen kommer fra 
• Filmens længde.

Alle dommere skal have set og bedømt de indkomne film seneste 14 dage inden stævnet og samle deres pointgivning ki det fremsendte bedømmelsesark ”Samlingsskemaet”.

Hver dommer skal give point fra 1 til 10 for hver af de 4 bedømmelseskategorier.

  1. Helhedsindtryk
  2. Kunstnerisk indtryk
  3. Dramaturgi
  4. Teknisk værdi

Hver film vil få mellem 4 og 40 point fra hver dommer.

Ved hjælp af samlingsskemaet sammentælles pointene for hver film af dommerne.

Hvis flere film har opnået samme pointtal, skal de tre dommere stemme om, hvilken film de mener er bedst.

Dommerne udformer en samlet kommentar til hver film, der forholder sig til de 4 bedømmelseskategorier.


Mesterskabet uddeler: 
• 1 guldmedalje, 
• 1 sølvmedalje
• 1 bronzemedalje
• 3 diplomer.

Alle filmproducenter modtager dommernes bedømmelse og kommentarer efter stævnets gennemførelse.